Nasza oferta


Odszkodowania komunikacyjne

Często przyznane przez ubezpieczyciela świadczenia zarówno w szkodach osobowych, jak i szkodach na mieniu (np. przy uszkodzeniu pojazdu) są znacznie zaniżone. Występują również sytuacje, kiedy ubezpieczyciel bezzasadnie odmawia wypłaty należnych Państwu świadczeń. Zdarzają się również wypadki, w których sprawca nie został ustalony lub pojazd nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Sprawdzimy jakie świadczenia Państwu przysługują i pomożemy uzyskać należną Wam wysokość, jeśli otrzymali Państwo zaniżone odszkodowanie.

Oferujemy pomoc przy uzyskaniu świadczeń w wyniku:
 • Szkody na osobie, utraty zdrowia kierowcy, pasażera, pieszego
 • Śmierci osoby bliskiej w wyniku wypadku komunikacyjnego
 • Uszkodzenia pojazdu (odszkodowanie z OC i z AC)
 • Szkody na mieniu wynikające z wypadku komunikacyjnegoŚwiadczenia pieniężne w związku z chorobami zawodowymi i wypadkami związanymi z pracą

Ulegli Państwo wypadkowi podczas pracy lub stracili Państwo zdrowie w wyniku jej wykonywania?

Jesteśmy w stanie pomóc uzyskać Państwu należne świadczenia. Pomagamy również uzyskać środki w przypadku, gdy ktoś z Państwa bliskich zmarł w wypadku przy pracy bądź wskutek choroby zawodowej.

Oferujemy pomoc przy:
 • Wypadku przy pracy, wypadku w drodze do pracy bądź z pracy
 • Świadczeniach z ZUS (renty, odszkodowania) oraz odszkodowaniach od podmiotów, które ponoszą odpowiedzialność za wypadek lub powstanie choroby zawodowej
 • Świadczeniach z ZUS lub od podmiotów, które ponoszą odpowiedzialność za wypadek lub powstanie choroby zawodowej, w wyniku których śmierć poniosły osoby Państwu bliskie
 • Uzyskaniu świadczeń z tytułu grupowych lub indywidualnych ubezpieczeń pracowniczych na życie i ubezpieczeń dodatkowych (uszczerbek na zdrowiu, NNW, poważne zachorowanie, operacje chirurgiczne, niezdolność do pracy i inne)Windykacja roszczeń pieniężnych

Nie uzyskali Państwo należnego wynagrodzenia za wykonaną pracę lub świadczoną usługę ?

Nie otrzymali Państwo należnej diety (zwrotu kosztów noclegu) w związku z wyjazdem służbowym?

Nie mogą Państwo wyegzekwować należności od dłużników? Pomożemy odzyskać należne Państwu pieniądze.

Oferujemy pomoc przy:
 • Odzyskiwaniu roszczeń pieniężnych od dłużników
 • Dochodzeniu wynagrodzenia za pracę, z tytułu nadgodzin, pracy w nocy, należnych diet i pokrycia kosztów noclegów służbowych od pracodawcy oraz uzyskiwaniu należności z tytułu wykonanych usług
 • Dochodzeniu roszczeń pieniężnych wynikających z umów cywilnoprawnych (np. pożyczki czy poręczenia)Odszkodowania z tytułu ubezpieczonego mienia

Nie uzyskali Państwo należnego odszkodowania w ubezpieczonym przez Was mieniu (np. pojazd, dom, mieszkanie, czy przedsiębiorstwo) bądź ubezpieczyciel zaniżył należne odszkodowanie ?

Oferujemy pomoc przy:
 • Uzyskaniu odszkodowania z tytułu uszkodzenia, zniszczenia Państwa mienia w należnej wysokościŚwiadczenia pieniężne z tytułu ubezpieczenia na życie i umów dodatkowych

Nie uzyskali Państwo należnych świadczeń z tytułu umowy ubezpieczenia na życie i ubezpieczeń dodatkowych (np. śmierć, uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku, poważne zachorowanie, operacje chirurgiczne i inne)?

Ubezpieczyciel wypłacił Państwu zaniżone środki przysługujące z tytułu zawartego ubezpieczenia?

Oferujemy pomoc przy:
 • Ustaleniu rodzajów przysługujących świadczeń i uzyskaniu należnych Państwu środków pieniężnych z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia na życie oraz umów dodatkowych (np. śmierć, uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku, poważne zachorowanie, operacje chirurgiczne i inne).Świadczenia pieniężne z tytułu innych wypadków losowych

Ulegli Państwo wypadkowi (np. potknięciu i przewróceniu, wpadnięciu w dziurę czy poślizgnięciu) w wyniku zaniechania obowiązków utrzymania nieruchomości (posesji, chodnika, innego miejsca) wskutek czego powstał uszczerbek na zdrowiu?

Oferujemy pomoc przy:
 • Ustaleniu podmiotu odpowiedzialnego za Państwa wypadek i dochodzeniu należnych Państwu z tego tytułu świadczeń o zadośćuczynienie i odszkodowanie.Roszczenia pieniężne z tytułu spadków i współwłasności

Zostaliście Państwo pominięci w należnym Wam spadku bądź macie problem z uzyskaniem zapisu, czy działem spadku lub sprawiedliwym zniesieniem współwłasności?

Oferujemy pomoc przy:
 • Ustaleniu jakie przysługują Państwu świadczenia z tytułu spadku, współwłasności, a także pomożemy przy dochodzeniu przysługujących z tego tytułu świadczeń.